روستای پیرده سلام آقایان احسان شورونی وعسکری پرج اهل روستای ده پیر معروف به پیرده -روستایی از آب خاک فیروزکوه ، روستایی با قدمت کهن در تاریخ ایران ساعاتی خوب وخوش را در این پایگاه برایتان آرزومندیم پل ارتباطی: .09191362605 احسان - 09127755816 و 09359363520عسکری پرج و یا شماره SMS 30004631 با تشكر http://pirdeh.mihanblog.com 2020-08-03T21:57:33+01:00 text/html 2019-08-17T10:11:13+01:00 pirdeh.mihanblog.com M P تیم منتخب روستا از سال 92 تا 98 http://pirdeh.mihanblog.com/post/141 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>&nbsp;2 تیم منتخب از سال 1392 - 1398(4 دوره مسابقات یادواره شهدا&nbsp; و&nbsp; 1 دوره مسابقات جام رمضان)</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="right"><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font size="1" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><b><font size="3">دروازه بان :</font></b><span style="mso-spacerun:yes"><font size="3">&nbsp;</font> </span>وحید پرچ </font>&nbsp;<font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b> <font size="3">ذخیره </font>=</b> بهرام باطبی&nbsp;&nbsp;</font></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="1" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><font size="3"><b>دفاع وسط:</b>&nbsp;</font> حسین پرچ – ابوالفضل باهو&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="3"><b>ذخیره =</b>&nbsp; </font>مالک پازوکی – فرشاد شورونی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></font></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><b><font size="3">دفاع چپ :</font></b> احسان شورونی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b><font size="3">ذخیره =</font></b>&nbsp; نورالله نیلی&nbsp; </font></span><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;<br></span></span></font></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="2"><font face="Mihan-Yekan"><font size="3"><b>دفاع راست :</b></font> ابراهیم کیا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b><font size="3">ذخیره =</font></b>&nbsp; محمد سرگزی&nbsp;&nbsp;</font></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></font><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><b><font size="3">هافبک دفاعی:</font></b> رضا پازوکی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="3"><b>ذخیره =</b> </font><span style="mso-spacerun:yes"><font size="3">&nbsp;</font> </span>محمد شریفی </font></span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA">&nbsp;</span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><b>هافبک هجومی:&nbsp;</b> رضا قهاری – فرشید شورونی&nbsp; </font></span><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="3"><b>ذخیره =</b></font></span></span></font><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"> اکبر شیرزاد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>- حسین شورونی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>&nbsp;</font></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><b><font size="3">حمله:&nbsp;</font></b> علی اکبر پرچ – کمیل شیرزاد – مهدی مقیمی فر </font></span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2">&nbsp; &nbsp;<font size="3"><b>&nbsp; &nbsp; ذخیره =</b></font> مهدی پرچ&nbsp;</font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><br></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><br></font></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right"><font size="1" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><font size="2"><b><font size="3">دروازه بان :</font></b><font size="3">&nbsp;</font>&nbsp;مهرداد پرچ&nbsp;</font>&nbsp;<font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b><font size="3">ذخیره&nbsp;</font>=</b>&nbsp;کامران دادیان&nbsp;&nbsp;</font></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right"><font face="Mihan-Yekan" size="1"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><font size="2"><font size="3"><b>دفاع وسط:</b>&nbsp;</font>&nbsp;مجتبی اسدی - الیاس شورونی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="3"><b>ذخیره =</b>&nbsp;&nbsp;</font>قاسم بختیاری - فرامرز فامیلی&nbsp;&nbsp;</font></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><font size="2"><b><font size="3">دفاع چپ :</font></b>&nbsp;مصطفی شورونی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b><font size="3">ذخیره =</font></b>&nbsp; محمد حسین پرچ&nbsp;</font></span><font size="2"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">&nbsp;<br></span></font></font></p><p class="MsoNormal" align="right"><font size="2"><font face="Mihan-Yekan"><font size="3"><b>دفاع راست :</b></font>&nbsp;مسعود پرچ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b><font size="3">ذخیره =</font></b>&nbsp; یاسر شورونی&nbsp;</font></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="2"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"></span></font><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"></span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><font size="2"><b><font size="3">هافبک دفاعی:</font></b>&nbsp;صادق پرچ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="3"><b>ذخیره =</b>&nbsp;</font><font size="3">&nbsp;</font>&nbsp;مصطفی توحیدلو&nbsp;</font></span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;">&nbsp;</span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font></p><p class="MsoNormal" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><font size="2"><b>هافبک هجومی:&nbsp;</b>&nbsp;مهدی نیلی - علیرضا شورونی&nbsp;&nbsp;</font></span><font size="2"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font size="3"><b>ذخیره =</b></font></span></font><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><font size="2">&nbsp;مهرداد فرشادفر - مهدی آهنج&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font></p><p class="MsoNormal" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><font size="2"><b><font size="3">حمله:&nbsp;</font></b>&nbsp;حامد حیدری - جمال بهشتی - فواد امین&nbsp;</font></span></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><font size="2">&nbsp; &nbsp;<font size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ذخیره =</b></font>&nbsp;محمد جواد فیلی&nbsp;</font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%;" lang="FA"><font size="2"><br></font></span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2019-07-28T02:57:27+01:00 pirdeh.mihanblog.com M P چهارمین دوره مسابقات جام یادواره شهدا 1398 http://pirdeh.mihanblog.com/post/139 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large; text-align: start;">تیم قزل پیرده در چهارمین دوره مسابقات&nbsp; یادواره شهدا روستا پیرده برای اولین بار&nbsp; به مقام قهرمانی رسید</span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font style="" color="#ff6600" size="6"><b style="">اسامی تیم ها</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(0, 112, 192);">گروه سردار شهید فرامرز فامیلی=</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><br></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt;"></span><span dir="RTL" style="font-size: 16pt;"></span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><font size="5">&nbsp;شهدای پیرده</font></b>&nbsp;<span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">(آزاد)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5"><b>&nbsp;حسینیه اعظم پیرده</b></font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">(مقیم فیروزکوه)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><font size="5"><b>حسینیه قرچک</b></font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;(شهید احمد باهو)&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">(مقیم قرچک)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(0, 176, 80);">گروه شهید محمدرضا پرچ=</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><font size="5">&nbsp;قزل پیرده&nbsp;</font></b><span style="font-size: 16pt;">(شیرمال سرا زائر)&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">(مقیم سمنان)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><font size="5">ورسدار پیرده&nbsp;</font></b>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">(مقیم سمنان)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;&nbsp;</b></span><font size="5"><b>هیئت انصارالحسین</b></font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">(مقیم سمنان)</span><span style="font-family: Mihan-Iransans, serif;"><br>&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><br><br></span><span style="font-family: Mihan-Iransans, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#ff6600" style="" size="6">مرحله گروهی</font></span></b><b><span style="font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; color: red;"><font face="Mihan-IransansLight, serif">98/05/4</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;&nbsp;<span lang="AR-SA">انصار&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">قزل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; گل به خودی برای انصار</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt;"><font face="Tahoma, sans-serif">&nbsp; حامد حیدری (3بار) - علیرضا شورونی (3بار) - مهدی آهنج (2بار) - فرامرز فامیلی برای قزل<br></font><br></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">شهدای پیرده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">0&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">-&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">حسینیه قرچک</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;جمال بهشتی(2بار) برای حسینیه قرچک&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><br><br><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; color: red;"><font face="Mihan-IransansLight, serif">98/05/11</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; قزل&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">2</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;- </span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">2</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">ورسدار</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; حسین شورونی- حامد حیدری برای قزل</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 18px;">مجید پارسی نژاد - فواد امین برای ورسدار<br></span></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Mihan-IransansLight, serif; color: red;"><br></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">حسینیه اعظم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; 1</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">- </span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">0</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">شهدای پیرده</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp;علی اکبر پرچ برای حسینیه اعظم</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">(متاسفانه به علت اشتباه داوری، بازی 10دقیقه زودتر به پایان رسید)</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span><span style="font-size: 16pt; color: red;"><font face="Mihan-IransansLight, serif">98/05/18</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">ورسدار&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;11</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">0</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">انصار</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">مهدی پرج (6بار) - هادی پارسی نژاد - فواد امین - رضا پازوکی - فرشاد پرچ - سالار پرچ برای ورسدار</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-size: 13.5pt;"><font face="Tahoma, sans-serif"><br></font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">حسینیه اعظم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">-&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">حسینیه قرچک</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp;</span><b style=""><font size="4">با توجه به قطعی شدن حذف تیم شهدای پیرده، این بازی برگزار نمی شود و طبق&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قرعه کشی انجام شده ، تیم حسینیه اعظم به&nbsp;</font></b></span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: large;">عنوان تیم اول و تیم حسینیه قرچک&nbsp; &nbsp;به عنوان تیم دوم از گروه صعود خواهند کرد.</b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><br></span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><font size="3"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">جدول رده بندی</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">&nbsp;مرحله گروهی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">(گروه شهید فرامرز فامیلی)</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span style="font-family: Mihan-IransansBold, serif; color: red;"><font size="3"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif; color: red;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif; color: red;"><br></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 0, 153);">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif; color: rgb(0, 0, 102);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 102);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینیه اعظم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینیه قرچک&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><font size="2" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>با توجه به قطعی شدن حذف تیم شهدای پیرده، بازی حسینیه اعظم و حسینیه قرچک برگزار نمی شود و طبق&nbsp;</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;"><font size="2" color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>قرعه کشی انجام شده ، تیم حسینیه اعظم به&nbsp;</b></span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">عنوان تیم اول و تیم حسینیه قرچک&nbsp; &nbsp;به عنوان تیم دوم از گروه صعود خواهند کرد.</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><div style="text-align: center;"><font size="3" style="font-family: tahoma;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">جدول رده بندی</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">&nbsp;مرحله گروهی&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">&nbsp;(گروه شهید محمدرضا پرچ)</span></b></font><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span><b style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold, serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; &nbsp;</span></b></div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 0, 153);">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif; color: rgb(0, 0, 102);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 102);"><o:p></o:p></span><p></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورسدار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قزل&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8+&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 19-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">طبق قوانین روستا پیرده، درصورت تساوی شدن امتیازات 1- بازی رودرو&nbsp; 2- تفاضل گل&nbsp; 3- تعداد گل زده&nbsp; 4- تعداد کارت کمتر بررسی می شود.</span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><b style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font size="6" color="#ff6600">مرحله حذفی</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; color: red;"><font face="Mihan-IransansLight, serif">98/05/25</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;حسینیه اعظم&nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">0</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">3</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">قزل</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;حامد حیدری برای قزل</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font style="" size="3" color="#cc6600"><span dir="RTL" style=""></span><span dir="RTL" style=""></span>&nbsp; (بازی یک بر صفر به سود قزل در جریان بود، در دقیقه 88 داور پنالتی درست برای تیم قزل اعلام کرد و تیم حسینیه اعظم زمین مسابقه را ترک کرد و بازی از سوی داور 3 بر 0 اعلام شد)</font></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Mihan-IransansLight, serif; color: red;"><br><br></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp; حسینیه قرچک&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;(</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">3</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">)&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">2</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">- </span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">2</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;(</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">1</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">)</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">ورسدار</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18px;">مهدی پرج (2بار) برای ورسدار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;جمال بهشتی - ابوالفضل باهو برای حسینیه قرچک</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p style=""><font color="#ff0000" style="" size="3">&nbsp; ضربات پنالتی:&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p style=""><font color="#ff0000" style="" size="3">ورسدار = مهدی پرچ (گل) - مالک پازوکی (خراب) - سالار پرچ (خراب) - رضا پازوکی (خراب)</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p style=""><font color="#ff0000" style="" size="3">حسینیه قرچک = مجید حق بین (گل) - ابوالفضل باهو (خراب) - مجتبی اسدی (گل) - جمال بهشتی(خراب)</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p style=""><font color="#ff0000" style="" size="3">&nbsp;محمد باهو (گل)</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin-bottom: 12pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font color="#ff6600" style="" size="6">&nbsp;&nbsp;</font></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#ff6600" style="" size="6">فینال</font></span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 16pt; color: red;"><font face="Mihan-IransansLight, serif">98/05/29</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;قزل پیرده</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">7</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp;- </span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">2</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif; color: red;">&nbsp; &nbsp;حسینیه قرچک</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18px;">مجتبی اسدی - جمال بهشتی برای حسینیه قرچک&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18px;">حامد حیدری (2بار) - مهدی آهنج - رضا قهاری - فرشید شورونی - حسین شورونی -&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18px;">گل به خودی&nbsp; برای قزل</span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 18px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large; text-align: start;">تیم قزل پیرده در چهارمین دوره مسابقات&nbsp; یادواره شهدا روستا پیرده برای اولین بار&nbsp; به مقام قهرمانی رسید</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><o:p style=""><b style=""><font style="" face="georgia, times new roman, times, serif" size="5" color="#ff6600">&nbsp;ترین های مسابقات:</font></b></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b style=""><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برترین گل زنان:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt;"><font color="#cc0000" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp;</font><font face="Mihan-IransansLight">مهدی پرچ 8 گل از ورسدار&nbsp; - حامد حیدری 7 گل از قزل&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><br></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">زیباترین گل مسابقات:</span><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt;"> گل رضا قهاری از تیم قزل در بازی فینال (قیچی برگردان)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قوی ترین خط حمله :</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt;"><font color="#cc0000" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; </font><font face="Mihan-IransansLight">تیم قزل پیرده با 19 گل زده در 4 بازی</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font color="#cc0000" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: bold;">قوی ترین خط دفاع :&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font face="Mihan-IransansLight" style=""><font color="#cc0000" style="font-size: medium; font-weight: bold;">&nbsp;</font><font size="3"><b>تیم حسینیه اعظم با 1 گل خورده در 2 بازی</b></font></font></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><br></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ضعیف ترین خط حمله :</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight" style="">تیم شهدای پیرده با 0 گل زده در 2 بازی</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><br></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ضعیف ترین خط دفاع :</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-weight: bold; font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight">تیم انصارالحسین با 20 گل خورده در 2 بازی</font><font color="#cc0000" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt;"><b style=""><font color="#cc0000" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">بهترین دروازبان مسابقات : </font><font face="Mihan-IransansLight">بهرام باطبی از حسینیه اعظم</font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; line-height: normal; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b><font color="#cc0000"><o:p></o:p></font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt;"><b style=""><font color="#cc0000" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">پدیده مسابقات: </font><font face="Mihan-IransansLight">بهرام باطبی از حسینیه اعظم - رضا قهاری از قزل</font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#ff6600"><b>اسامی بازیکنان<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">شهدای پیرده :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – میرعلی پرچ&nbsp; 2- صادق پرچ&nbsp;&nbsp; 3- حسین پرچ(فرزند صفر)&nbsp; 4- محسن محسنی نیا&nbsp; 5- مهرداد فرشادفر<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">6- امیر سلمان پور&nbsp; 7- علی پرچ (فرزند رمضانعلی)&nbsp;&nbsp; 8- رضا موسوی&nbsp; &nbsp; 9- محسن کیانی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;10- مهدی سیدآقازاده&nbsp;&nbsp; 11- مهدی نیلی&nbsp; 12- کیکاووس کیانی 13- علیرضا کیانی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;14- مهرداد پرچ (فرزند جهانگیر)&nbsp;&nbsp; 15-&nbsp; مهدی پرج (فرزند محمود)</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;16- وحید پرچ (به علت مصدومیت، مسابقات را از دست داد)</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">مربی : حسین پورسعیدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست : علی پرچ (فرزند رمضانعلی)</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraph" align="center" style="margin-bottom: 12pt; text-align: center; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">حسینیه اعظم پیرده :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – علی پرچ (فرزند صفر)&nbsp;&nbsp; 2- محمد جواد فیلی&nbsp; &nbsp;3- محمدحسین پرچ&nbsp; 4- مجتبی پرچ (فرزند عوض محمد)<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;5- هادی طاهری&nbsp; 6- مسعود پرچ&nbsp; (فرزند محمود)&nbsp; 7- میلاد پرچ (فرزند محمود)&nbsp; 8- احسان شورونی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">9- عباس جلیل خانی&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">10- اکبر شیرزاد&nbsp; &nbsp; 11- کمیل شیرزاد&nbsp; &nbsp;12- علی اکبر پرچ&nbsp; &nbsp;13- نورالله نیلی</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="1" color="#cc0000">نوجوانان:</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; 14- بهرام باطبی&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">مربی : علی فیلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست : امیر فیلی</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: yellow;">ورسدار :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – هادی پارسی نژاد&nbsp; &nbsp; 2- مهدی پرچ&nbsp; &nbsp;3- سالار پرچ&nbsp; 4-الیاس شورونی&nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">5- فرشاد پرچ&nbsp; 6- فرهاد پرچ&nbsp;&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;7- فواد امین&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">8- علی پرچ (فرزند شیرافکن)&nbsp; 9 – مجید پارسی نژاد&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;10- رضا پازوکی&nbsp; 11- مالک پازوکی&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">12- یاسر پرج&nbsp; &nbsp; &nbsp; 13- مصطفی توحیدلو&nbsp; &nbsp; &nbsp;14-&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">رضا پرج (فرزند علیجان)</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">15- مجید رضایی فر&nbsp; &nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="1" color="#ff0000">&nbsp;نوجوانان:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="2">16- علیرضا رزمی&nbsp; &nbsp; &nbsp; 17- سبحان پارسی نژاد</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">مربی : احمد دوستمحمدی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سرپرست : هادی پارسی نژاد</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 192, 0);">قزل پیرده :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;1- محسن شورونی 2- حسین شورونی&nbsp; 3- علیرضا شورونی 4- محمد شورونی&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">5- حامد حیدری 6- فرامرز فامیلی&nbsp; &nbsp;7- یاسر شورونی&nbsp; 8- فرشید شورونی&nbsp; 9- آرین شورونی&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">10- کامران دادیان&nbsp; 11 – اسماعیل باقرنیا&nbsp;&nbsp;</span></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">12- قاسم بختیاری&nbsp; 13- مهدی آهنج&nbsp; &nbsp;14- ابراهیم کیا&nbsp; &nbsp;15- رضا قهاری&nbsp;&nbsp;</span></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">مربی : ابراهیم شورونی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست : ابراهیم شورونی</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">حسینیه قرچک:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – مجتبی اسدی&nbsp; &nbsp;2- محمد باهو (فرزند صادق)&nbsp; &nbsp;3- حسن باهو&nbsp; &nbsp;4- محمدرضا پرچ (فرزند احمد)&nbsp; 5- پوریا پرچ<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">6- جمال بهشتی&nbsp; 7- ابوالفضل باهو&nbsp; &nbsp; 8- امین باهو&nbsp; &nbsp;9- مصطفی شورونی&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;10- سعید رادمهر&nbsp; &nbsp;11- مجید حق بین</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">12- محمد شریفی&nbsp; &nbsp;13- سید ایمان میرسیار&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;14-&nbsp; &nbsp;سید مهدی حسینی&nbsp; 15 - علی پرچ (فرزند رضا)&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">مربی : محمد مهشادان&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سرپرست : سعید نژاد قاسمی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80);">هیئت انصارالحسین:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – امید پرچ&nbsp; 2- فرشاد شورونی &nbsp;3- فرزاد شورونی&nbsp; 4- رحمان شورونی&nbsp; 5- ایرج پرچ<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">6- هادی قلی پور 7- فتعلی معیل&nbsp; 8- کیومرث غربا&nbsp; 9- محسن پورسعیدی&nbsp; 10- امیر فیلی&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">11- محسن پرچ&nbsp; &nbsp; 12- نورعلی پرچ</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;<font size="1">نوجوانان</font></span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="1">:</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; 13- ماهان پرچ&nbsp; 14- جواد لاغران</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">15- محمد حسین ایوانکی&nbsp; </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">16- علیرضا قلی پور&nbsp; &nbsp; 17- سید حسین موسوی نژاد&nbsp; &nbsp;18- سینا پورسعیدی</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; line-height: normal;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">مربی : امید پرج &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;سرپرست :فرشاد شورونی- امید پرچ</span></b></p> text/html 2019-07-28T02:43:22+01:00 pirdeh.mihanblog.com M P اولین دوره مسابقات جام رمضان 1398 http://pirdeh.mihanblog.com/post/137 <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><font size="6"><b>تیم حسینیه اعظم پیرده در اولین دوره مسابقات&nbsp; جام رمضان روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید</b></font><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"><font size="6"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#ff6600" style="" size="6"><b>اسامی تیم ها</b></font></span></div><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt;"></span><span dir="RTL" style="font-size: 16pt;"></span><span style="font-size: 16pt;">1- </span><b style=""><font size="5">دهیاری پیرده </font></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">(آزاد)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span><p></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">2- </span><b style=""><font size="5">حسینیه اعظم پیرده</font></b>&nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">(مقیم فیروزکوه)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;">3-</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><b style=""><font size="5"> ورسدار پیرده</font></b></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">(مقیم سمنان)</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;">4- </span><b style=""><font size="5">اتحاد سمنان</font></b><span style="font-size: 16pt;"> (قزل پیرده) &nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">(مقیم سمنان)</span><span style="font-family: Mihan-Iransans, serif;"><br> &nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span><span style="font-family: Mihan-Iransans, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#ff6600" style="" size="6"><b>برنامه بازی ها</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span style="color: red;"><font face="Mihan-IransansLight, serif"><span style="font-size: 21.3333px;">98/03/15</span></font><br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:red">حسینیه اعظم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">3</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:red">اتحاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; علی اکبر پرچ (2بار) – مهدی مقیمی فر برای حسینیه اعظم</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Mihan-IransansLight, serif;"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; فرشید شورونی برای اتحاد&nbsp; </span><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Mihan-IransansLight&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:red">دهیاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">0&nbsp;</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red">-&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:red">ورسدار</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; مهدی پرچ (2بار) برای ورسدار<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span style="font-size:9.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span dir="LTR"></span><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight, serif"><span style="font-size: 21.3333px;">98/03/16</span></font><br> <span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; ورسدار&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>0</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> -&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:red">حسینیه اعظم</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; مهدی مقیمی فر &nbsp; برای حسینیه اعظم</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Mihan-IransansLight&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red"><br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:red">اتحاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:red">دهیاری</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:red">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; اکبر شیرزاد (2بار) – کمیل شیرزاد – علی پرچ برای دهیاری</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Mihan-IransansLight, serif;"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; فرشید شورونی&nbsp; برای&nbsp; اتحاد</span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Mihan-IransansLight, serif;"><br> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> <br></span><span style="font-size: 16pt; color: red;"><font face="Mihan-IransansLight, serif">98/04/8</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:red">دهیاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;">0</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red">&nbsp;-&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:red">حسینیه اعظم</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:red">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; علی اکبر پرچ (2بار) برای حسینیه اعظم</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red"><br> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:red">اتحاد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:red">&nbsp;</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:red"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">0</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-Iransans;color:red">ورسدار&nbsp; &nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18px;">(انصراف از بازی از سوی تیم اتحاد)</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:20.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font color="#cc6600" size="5"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">جدول رده بندی:</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> </span></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Mihan-IransansBold&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Tahoma; color:red">&nbsp;&nbsp;<br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold;color:#330099">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Mihan-IransansBold&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:#000066"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold;color:#000066"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینیه اعظم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورسدار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دهیاری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اتحاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold;color:#000066">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Mihan-IransansBold&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma;color:red"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">طبق قوانین روستا پیرده، درصورت تساوی شدن امتیازات 1- بازی رودرو&nbsp; 2- تفاضل گل&nbsp; 3- تعداد گل زده&nbsp; 4- تعداد کارت کمتر بررسی می شود.</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold;color:red">تیم حسینیه اعظم پیرده در اولین دوره مسابقات&nbsp; جام رمضان روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span style="font-family: Mihan-Iransans, serif;"><font color="#ff6600" style="" size="4"><b style="">ترین های مسابقات:</b></font><br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#009900">آقای گل مسابقات:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;علی اکبر پرچ با 4 گل زده از تیم حسینیه اعظم</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#009900">زیباترین گل مسابقات:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; علی پرچ از تیم دهیاری در بازی با تیم اتحاد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:#009900">قوی ترین خط حمله :</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> تیم حسینیه اعظم با 6 گل زده</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#009900"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:#009900">قوی ترین خط دفاع :</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> تیم حسینیه اعظم با 1 گل خورده</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#009900">ضعیف ترین خط حمله :</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> تیم اتحاد با 2 گل زده &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-Iransans, serif;"><br> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#009900">ضعیف ترین خط دفاع :</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> تیم اتحاد با 7 گل خورده<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:#009900">بهترین دروازبان مسابقات : </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">وحید پرچ از تیم دهیاری</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans;color:#009900"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans; color:#009900">پدیده مسابقات:</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">کمیل شیرزاد از تیم دهیاری – فواد امین از تیم ورسدار - مالک پازوکی از تیم ورسدار</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#cc6600" style="" size="6"><b>اسامی بازیکنان<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Mihan-IransansBold, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">دهیاری پیرده :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – محسن پورسعیدی 2- عباسعلی پرچ &nbsp;3- حسین پرچ(فرزند صفر) 4- صادق پرچ&nbsp; 5- مجید پارسی نژاد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">6- مصطفی شورونی(فرزند حسین)&nbsp; 7- علی پرچ (فرزند رمضانعلی)&nbsp;&nbsp; 8- محمد پرچ&nbsp; 9- رضا موسوی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;10- مهرداد فرشادفر&nbsp; 11- محسن محسنی نیا&nbsp;&nbsp; 12- اکبر شیرزاد&nbsp;&nbsp; 13- کمیل شیرزاد&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;14- وحید پرچ (فرزند علی)&nbsp;&nbsp; 15- مصطفی توحیدلو&nbsp;&nbsp; 16- مهدی سیدآقازاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17- مجید رضایی فر&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">18- علیرضا رزمی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19- ستار شورونی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold;color:#0070C0">مربی : حسین پورسعیدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست : حسن پرچ (دهیار روستا)</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraph" align="center" style="margin-bottom:12.0pt;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:#003300"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:red">حسینیه اعظم پیرده :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – علی پرچ (فرزند صفر)&nbsp;&nbsp; 2- مجتبی پرچ (فرزند خیرالله)&nbsp; 3- احسان شورونی&nbsp; 4- مجتبی پرچ(فرزند عوض محمد)&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;5- هادی طاهری&nbsp; 6- مسعود پرچ&nbsp; 7- علیرضا کیانی&nbsp; 8- نورالله نیلی&nbsp; 9- مهدی نیلی <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">10- محمدحسین پرچ&nbsp; 11- محمد شورونی 12- محمدجواد فیلی&nbsp; 13- علی اکبر پرچ&nbsp; 14- مهدی مقیمی فر&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">15- امیرحسین پرچ (فرزند محسن)&nbsp; 16- هادی مهدی نیا&nbsp; 17- ابوالفضل باهو&nbsp; 18- محمد شریفی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold; color:#0070C0">مربی : علی فیلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست : امیر فیلی</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:yellow">ورسدار :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – هادی پارسی نژاد 2- سبحان پارسی نژاد 3- مهدی پرچ (فرزند اصغر) 4- سالار پرچ <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">5- فرشاد پرچ&nbsp; 6- فرهاد پرچ&nbsp; 7- مهرداد پرچ (فرزند جهانگیر)&nbsp; 8- فواد امین&nbsp;&nbsp; 9- علی امین&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">10- علی پرچ (فرزند شیرافکن) 11 – حامد گلستانی &nbsp;12- الیاس شورونی <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">13- علیرضا شورونی(فرزند مرتضی) &nbsp;14- مالک پازوکی&nbsp;&nbsp; 15- رضا پازوکی&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold; color:#0070C0">مربی : امیر امین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست : هادی پارسی نژاد</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:#FFC000">اتحاد :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1 – ابراهیم شورونی 2- فرامرز فامیلی 3- یاسر شورونی&nbsp; 4- قاسم بختیاری 5- کامران دادیان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">6- فرشاد شورونی 7- فرزاد شورونی&nbsp; 8- فرشید شورونی&nbsp; 9- آرین شورونی&nbsp; 10- نورعلی پرچ<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">11- محمدصالح پرچ&nbsp; 12 – اسماعیل باقرنیا&nbsp; 13- علیرضا قلی زاده&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold; color:#0070C0">مربی : -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست : ابراهیم شورانی</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Mihan-IransansBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: Mihan-IransansBold;color:#003300"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;"> </span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:12.0pt;text-align:right; line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Mihan-IransansBold; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Mihan-IransansBold; color:#003300"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> text/html 2017-06-13T04:20:11+01:00 pirdeh.mihanblog.com محمد پرج سومین دوره مسابقات جام یادواره شهدا 1396 http://pirdeh.mihanblog.com/post/133 <br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="5">تیم حسینیه اعظم در سومین دوره مسابقات&nbsp; یادواره شهدا روستا پیرده برای اولین بار&nbsp; به مقام قهرمانی رسید</font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font style=""><font style=""><font size="5" color="#FF6600" style=""><br><div style="text-align: center;">اسامی تیم ها</div></font></font></font></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF" style="font-size: medium;"><b>گروه 1 (گروه شهید علی اکبر پرچ)</b></font><br><font face="Mihan-Iransans" style=""><font size="3">&nbsp;1-</font><b style=""><font size="4">قزل پیرده</font></b> </font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;<font color="#cc0000">(مقیم سمنان</font></font></font></font></font><font color="#cc0000" style="font-size: medium;">)</font><br><font size="3">&nbsp;2-</font><b style=""><font size="4">هیئت انصارالحسین</font></b> <font color="#cc0000" style="font-size: medium;">(</font></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" style=""><font color="#cc0000" style="font-size: medium;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">مقیم سمنان</font></font></font></font>)</font><br><font size="3">&nbsp;3-</font><b style=""><font size="4">حسینیه قرچک</font></b><font size="3"> (شهید محمدرضا حق پناه)&nbsp; <font color="#cc0000">(</font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">مقیم قرچک</font></font></font></font>)</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><br><font color="#33CC00"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گروه 2 (گروه شهید احمد باهو)</font></b></font></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" style=""><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font face="Mihan-Iransans" style=""><font size="3">1-</font><b style=""><font size="4">شهدای پیرده&nbsp;&nbsp;</font></b><font size="3"> <font color="#cc0000">(آزاد)</font></font><br></font></font><font size="3">2-</font><b style=""><font size="4">حسینیه اعظم پیرده</font></b><font size="3">&nbsp;<font color="#cc0000"> (مقیم فیروزکوه)</font></font><br><font size="3">3-</font><b style=""><font size="4">ورسدار پیرده</font></b><font size="3">&nbsp;</font><font color="#cc0000" style="font-size: medium;"> (</font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#cc0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">مقیم سمنان</font></font>)</font> </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><br><div align="center"><div align="right"><div align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><font color="#ff6600"><b>برنامه بازی ها</b></font><br></font><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="5">96/4/5 &nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans"><br>حسینیه قرچک&nbsp;&nbsp;<font size="5" color="#000000">3</font>&nbsp; -&nbsp;&nbsp; <font size="5" color="#000000">3</font>&nbsp; قزل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#000000">مجید حق بین(12) - سید مهدی حسینی(46) - جمال بهشتی(90)&nbsp; برای حسینیه قرچک<br>مهدی پرچ(22) - حامد حیدری(47) - حسین شورونی (76)&nbsp; برای قزل </font><br>ساعت 15:00</font><br><font face="Mihan-Iransans">حسینیه اعظم&nbsp;&nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans" color="#000000"><font size="5">0</font> </font><font face="Mihan-Iransans">- <font size="5" color="#000000">0</font><font size="5">&nbsp; </font>ورسدار</font></font><br><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 17:30</font></font><br><br><br></font><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">96/4/6</font><br><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000">&nbsp;انصارالحسین <font size="5" color="#000000">2</font> &nbsp; - <font size="5" color="#000000">0</font> &nbsp; حسینیه قرچک</font></font><br><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#000000">محمد شریفی زاده -&nbsp; مهرداد فرشادفر &nbsp; برای انصار</font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 08:30</font></font></font><br><font face="Mihan-Iransans">شهدای پیرده&nbsp; </font><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#000000">1</font><font face="Mihan-Iransans"> &nbsp;&nbsp; -&nbsp; <font size="5" color="#000000">2</font> &nbsp;&nbsp; ورسدار </font></font></font><br><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#000000">سید حسین موسوی&nbsp; &nbsp; برای شهدای پیرده<br>مجید پرچ - فرشاد پرچ&nbsp; برای&nbsp; ورسدار<br></font></font></font></font></font><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 11:00</font></font></font><br><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="5">96/4/16</font><br></font><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;انصارالحسین &nbsp;<font size="5" color="#000000">0</font> - <font size="5" color="#000000">3</font> &nbsp; &nbsp; قزل <br></font></font></font></font></font></div><div align="right"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">حامد حیدری - محمدحسین پرج - مهدی پرچ برای قزل</font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 11:00</font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><br>حسینیه اعظم&nbsp;&nbsp; <font size="5" color="#000000">8</font> - <font size="5" color="#000000">2</font> &nbsp; &nbsp;شهدای پیرده</font></font></font></font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4">حسن پرچ(فرزند صفر)-محمد پرچ&nbsp; برای شهدای پیرده</font></font></div><div align="right"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">اکبرشیرزاد 2بار- مهدی نیلی 2بار - علی اکبر پرچ 2بار - مهدی سیداقازاده - محمدجواد فیلی برای حسینیه اعظم</font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 08:30</font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#666666"><font color="#330099"><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدول رده بندی مرحله گروهی (گروه شهید علی اکبر پرچ) &nbsp;</font></font></font> <br><font size="2"><font color="#330099">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</font><br><font color="#000066">1&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قزل&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<br><font color="#000066">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 3&nbsp; <br><font color="#000066">3&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینیه قرچک&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 </font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#666666"><font color="#330099"><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدول رده بندی مرحله گروهی (گروه شهید احمد باهو) &nbsp;</font></font></font> <br><font size="2"><font color="#330099">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</font><br><font color="#000066">1&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینیه اعظم&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4<br><font color="#000066">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورسدار &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp; <br><font color="#000066">3&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 </font></font></font></font></font></font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><br></font></font></font><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">طبق قوانین روستا پیرده، درصورت تساوی شدن امتیازات 1- بازی رودرو&nbsp; 2- تفاضل گل&nbsp; 3- تعداد گل زده&nbsp; 4- تعداد کارت کمتر بررسی می شود.</span><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#cc6600" size="5">مرحله حذفی</font><font size="6" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">96/4/23</font></font></font></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <b>حسینیه اعظم</b> &nbsp; &nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">7</font></font></font></font></font></font>&nbsp; &nbsp; -&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">4</font></font></font></font></font></font> &nbsp;&nbsp; <b>انصارالحسین</b> &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">مهدی مقیمی فر 2بار- مهدی نیلی - اکبر شیرزاد - علی اکبر پرچ - مجتبی پرچ(فرزند عوض محمد) - محمدجواد فیلی برای حسینیه اعظم</font></font></font></font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">آرین شورونی 3بار - رضا پازوکی برای انصار<br></font></font></font></font></font></font>ساعت 08:30</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b> قزل&nbsp; </b>&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">0</font></font></font></font></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">1&nbsp;</font></font></font></font></font></font>&nbsp;&nbsp; <b>ورسدار</b> &nbsp; &nbsp; </font></font></font></font><br><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4">حامد گلستانی (80)&nbsp; برای ورسدار</font></font></div><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 11:00</font></font></font></font></font></font></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><br></font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">96/4/30</font></font></font></font></font></font></div></div><div align="right" style="text-align: center;"><font size="6"><font face="Mihan-Nassim" color="#996633">&nbsp; </font><font face="Mihan-Nassim" color="#ff6600"><b style="">فینال</b></font><br></font></div><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000">&nbsp; &nbsp;&nbsp; <b>حسینیه اعظم</b> &nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">7</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> <font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000">&nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"> </font></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#000000">0</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large;"><b>ورسدار</b></span><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight" color="#000000">مهدی مقیمی فر 3بار- مهدی نیلی - محسن محسنی نیا - علی اکبر پرچ 2بار&nbsp; برای حسینیه اعظم</font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#FF0000">ساعت 10:00</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><br></font></font></font><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="5">تیم حسینیه اعظم در سومین دوره مسابقات&nbsp; یادواره شهدا روستا پیرده برای اولین بار به مقام قهرمانی رسید</font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="5"><br></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><font style=""><font size="5" color="#ff6600">ترین های مسابقات:<br></font><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آقای گل مسابقات</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">: مهدی مقیمی فر و علی اکبر پرچ با 5 گل زده از تیم حسینیه اعظم</font></font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><font style=""><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">تیم اخلاق</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">:&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم شهدای پیرده&nbsp; (بدون اخطار)</font><br><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">قوی ترین خط حمله</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">:&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم حسینیه اعظم با 22 گل زده در 4 بازی</font><br><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ضعیف ترین خط حمله</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">: تیم ورسدار با 3گل زده در 4 بازی</font><br><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">قوی ترین خط دفاع</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">:&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم قزل با 4گل خورده در 3بازی</font><br><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ضعیف ترین خط دفاع</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">: تیم شهدای پیرده با 10گل خورده در 2بازی</font><br><font color="#009900" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پدیده مسابقات</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">:&nbsp;&nbsp; رضا پازوکی بازیکن تیم انصارالحسین - جمال بهشتی بازیکن تیم حسینیه قرچک</font></font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><font style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ابراهیم کیا بازیکن تیم انصارالحسین</font></font></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><font style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></font></font></div><div align="right"><font style=""><div align="center"><font color="#ff6600"><b><font size="5" face="Mihan-IransansBold" style=""><font face="Mihan-Iransans" style="">اسامی بازیکنان</font></font><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF" style="text-align: start;"><b>&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده:<br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">1-حسین پورسعیدی&nbsp; 2-محسن پورسعیدی 3-سید حسین موسوی&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">4-سیدرضا موسوی &nbsp; 5-محمد پرچ &nbsp; 6-صادق پرچ&nbsp;&nbsp; 7-میرعلی پرچ &nbsp; 8-دکتر مهرداد پرچ &nbsp; 9-حسن پرچ(فرزند غلامحسین)&nbsp; &nbsp;</font></font></font></div><div align="right"><font style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">10- وحید پرچ(فرزند علی)&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: start; font-size: medium;">11-امیر شریفی خواه &nbsp; 12-محمدحسن شیروانی &nbsp; 13-علی شیروانی&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div align="right"><font style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">14-مسعود حاتمیان &nbsp; 15-سامان دادرس&nbsp;</span><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">16-فخرالدین موسوی&nbsp; &nbsp; 17-مهدی پرچ(فرزند محمد)&nbsp; &nbsp;</font></font></font></div><div align="right"><font style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;18-ابوالفضل پرچ(فرزند محمد)&nbsp; &nbsp;19-علیرضا رزمی&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">20-حسن پرچ (فرزند صفر)&nbsp; &nbsp; 21-امید پرچ&nbsp;</span><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><br>22- علی ذکریا نژاد (به علت مصدومیت مسابقات را از دست داد)<br></font></font><br style="text-align: start;"><font size="3" color="#FFFF33" style="text-align: start;"><font face="Mihan-IransansBold"><b>حسینیه قرچک:</b></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-مصطفی شورونی &nbsp; 2-جمال بهشتی &nbsp; 3-علی باهو&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 4-مرتضی ویسی &nbsp; 5-مجتبی اسدی &nbsp;</font></font></font></font></font></div><div align="right"><font style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;6-عباس پرچ &nbsp; 7-پوریا پرچ &nbsp; 8-ابوالفضل باهو &nbsp; 9-محمد شریفی &nbsp; 10-حسن باهو &nbsp; 11-محمد باهو &nbsp; 12-محمدرضا پرچ &nbsp; 13-امین باهو &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14-مجید حق بین &nbsp; 15-احسان حق پناه&nbsp; 16-رضا باهو&nbsp;<br>&nbsp;17-سید مهدی حسینی&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="font-size: medium; text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">18-سید ایمان میرسیار &nbsp; 19-علی پرچ(فرزند رضا)&nbsp; &nbsp;20-مهدی بزرگمهر&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><br style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><br><br></font></font></font></font><br style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF" style="text-align: start;"><b><font color="#FF6600">&nbsp;قزل پیرده:</font><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">1-ابراهیم شورونی &nbsp; 2-محسن شورونی &nbsp; 3-حسین شورونی&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 4-علیرضا شورونی &nbsp; 5-محمد شورونی &nbsp; 6-محمدحسین پرچ&nbsp; &nbsp;7-یاسر شورونی &nbsp; 8-محمدرضا شورونی &nbsp; 9-الیاس شورونی&nbsp; &nbsp;10-فرامرز فامیلی &nbsp;<br>11-حامد حیدری&nbsp; &nbsp;12-مهدی آهنج &nbsp; 13-اسماعیل باقری نیا &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14-سالار پرچ &nbsp;&nbsp;</font></font></font></div><div align="right"><font style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans">15-مهدی پرچ(فرزند اصغر)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br></font></font><br style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><font color="#FF0000">حسینیه اعظم پیرده:</font><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; 1-حسین پرچ(فرزند صفر)&nbsp; &nbsp;2-مهدی نیلی &nbsp; 3-نورالله نیلی&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">4-امیر فیلی &nbsp; 5-مهدی مقیمی فر&nbsp;</font></font></font></font></font></div><div align="right"><font style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; 6-علی اکبر پرچ &nbsp; 7-مجتبی پرچ(فرزند عوض محمد)&nbsp; &nbsp;8-مجتبی پرچ(فرزند خیرالله)&nbsp; &nbsp;9-اکبر شیرزاد&nbsp;</font></font></font></font></font></div><div align="right"><font style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; 10-کیکاووس کیانی &nbsp; 11-مسعود پرچ &nbsp; 12-احسان شورونی&nbsp; 13-علی پرچ(فرزند صفر)&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font></div><div align="right"><font style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; 14-مهدی سیدآقازاده &nbsp; 15-یاسر پرچ (فرزند خیرالله)&nbsp; 16-محمدجواد فیلی&nbsp;</font></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">17-هادی طاهری &nbsp;</span></font></div><div align="right"><font style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">&nbsp; 18-محسن محسنی نیا &nbsp;</span></font></div><div align="right"><font style=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><br></font></font></font></font><br style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><font color="#33CC00">هیئت انصارالحسین سمنان:</font><br></font></b></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-کامران دادیان &nbsp; 2-رضا پازوکی &nbsp; 3-محسن کیانی&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">4-فرزاد شورونی &nbsp; 5-فرشاد شورونی&nbsp;&nbsp;<br>6-فرشید شورونی &nbsp; 7-آرین شورونی &nbsp; 8-علی پرچ(فرزند رمضانعلی)&nbsp; &nbsp;9-مهرداد فرشادفر&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;</font></font></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">10-محمد شریفی زاده&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">11-ابراهیم کیا &nbsp; 12-حامد شهاب&nbsp;&nbsp; 13- مهران فرشادفر&nbsp; &nbsp;14-مجید رضایی فر&nbsp;&nbsp;</span></div><div align="right"><font style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">15-یاسر فرشادفر&nbsp;</span><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">16-شایان فرشادفر&nbsp;&nbsp; 17-ابوطالب عباسپور&nbsp;&nbsp; 18-یاسر شریفی زاده&nbsp;&nbsp; 19-ستار شورونی&nbsp;&nbsp;<br></font></font></font></font><br style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><font color="#FF0000">ورسدار سمنان:</font></font></font></font><font size="3" color="#FF0000" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-مهرداد پرچ(فرزند جهانگیر)&nbsp; &nbsp;2-مجید پارسی نژاد &nbsp; 3-هادی پارسی نژاد&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">4-سبحان پارسی نژاد &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></font></div><div align="right"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">5-حامد گلستانی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;6-فرهاد پرچ &nbsp; 7-فرشاد پرچ &nbsp; 8-محمد سرگزی &nbsp; 9-قاسم بختیاری&nbsp;&nbsp;</span></div><div align="right"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">10-مهدی پارسی نژاد&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;11-مجید پرچ &nbsp; 12-نورعلی پرچ&nbsp; 13- فواد امین&nbsp; &nbsp;14-رضا پرچ(فرزند علیجان )&nbsp;</span></div><div align="right"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;&nbsp;15-جواد لاغران&nbsp;&nbsp; 16-امیر سلمان پور</span></div><div align="right"><font style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="font-family: Mihan-IransansBold;">می توانید برای مشاهده شرح بازی ها به ادامه مطلب بروید.</font><br><br><br></font><br><br></div></div> text/html 2016-06-18T10:38:19+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج تصاویر زیبا روستای پیرده - خرداد 95 http://pirdeh.mihanblog.com/post/131 <br><br><div align="center"><b>پارک بازی روستای پیرده </b><br></div><br><div align="center"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/1.jpg" alt="پارک بازی روستای پیرده" align="bottom" border="0" height="230" hspace="0" vspace="0" width="409"><br><br><b>جاده به سمت دشت روستای پیرده</b><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/9.jpg" alt="جاده به سمت دشت روستای پیرده" align="bottom" border="0" height="388" hspace="0" vspace="0" width="218"><br><br><b>باغ های روستای پیرده</b><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/5.jpg" alt="باغ های روستای پیرده" align="bottom" border="0" height="276" hspace="0" vspace="0" width="491"><br><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/4.jpg" alt="باغ های روستا " align="bottom" border="0" height="250" hspace="0" vspace="0" width="445"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/3.jpg" alt="باغ روستا پیرده" align="bottom" border="0" height="253" hspace="0" vspace="0" width="450"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/11.jpg" alt="باغ روستا پیرده" align="bottom" border="0" height="384" hspace="0" vspace="0" width="238"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/19.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/18.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><b>نمای از داخل روستا پیرده</b><br><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/17.jpg" alt="نگاه از بالا از روستا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/2.jpg" alt="نمایی از روستا" align="bottom" border="0" height="237" hspace="0" vspace="0" width="422"><br><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/12.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/7.jpg" alt="نمایی از داخل روستا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/15.jpg" alt="درخت گیلاس در روستا پیرده" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/16.jpg" alt="گل زرد در روستا پیرده" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/95/10.jpg" alt="دهیاری روستا پیرده" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br></div> text/html 2015-08-03T05:10:18+01:00 pirdeh.mihanblog.com محمد پرج دومین دوره مسابقات جام یادواره شهدا 1394 http://pirdeh.mihanblog.com/post/127 <br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-IransansBold" style=""><font style=""><font style=""><font color="#ff0000" style="" size="5"><font style="">تیم شهدای پیرده برای دومین بار در جام یادواره شهدا روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید</font><br></font><div style="font-size: x-large; color: rgb(255, 102, 0); text-align: center;">اسامی تیم ها:</div></font></font></font><font face="Mihan-Iransans" style=""><font size="3">&nbsp; &nbsp;1-</font><b style=""><font size="4">شهدای پیرده&nbsp;</font></b><font size="3" color="#cc0000"> (آزاد)</font><br><font size="3">&nbsp;&nbsp; 2-</font><font size="4"><b>هیئت انصارالحسین</b></font><font size="3"> (شیرمال سرا پیردهی)&nbsp; &nbsp;</font><font color="#cc0000" style="font-size: medium;">(</font></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" style=""><font color="#cc0000" style="font-size: medium;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">مقیم سمنان</font></font>)&nbsp;</font> <br><font size="3">&nbsp; &nbsp;3-</font><b style=""><font size="4">حسینیه قرچک</font></b><font size="3">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#cc0000">(</font></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" style=""><font color="#cc0000" style="font-size: medium;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">مقیم قرچک</font></font>) </font><br><font size="3">&nbsp; &nbsp;4-</font><b style=""><font size="4">قزل ورسدار</font></b><font size="3">&nbsp; </font><font color="#cc0000" style="font-size: medium;">&nbsp;(مقیم سمنان)</font></font><br><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><br><br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font face="Mihan-Iransans"> &nbsp; &nbsp;</font><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; برنامه بازی ها</font> &nbsp;&nbsp; </font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000066">&nbsp;<font color="#330099">جمعه 94/5/16</font></font><br>قزل&nbsp; (ورسدار) &nbsp; <font color="#CC0000">0</font> &nbsp; &nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">1</font> &nbsp; حسینیه قرچک <font color="#330099">ساعت 9 صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#333300">&nbsp;</font><font color="#333300"> <font color="#FF0000">زنندگان گل: مجید حق بین(قرچک)</font></font></font><br>شهدای پیرده &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> 1</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp;<font color="#FF0000" face="Mihan-IransansLight"> <font face="Mihan-IransansBold">2</font></font> &nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp; <font color="#330099">ساعت 11صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#003300"><font color="#FF0000">زنندگان گل: مهدی پرچ2بار(انصار) -&nbsp;</font></font></font></font><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#330099"><font color="#003300"><font color="#FF0000">علی اکبر پرچ(شهدای پیرده)</font></font></font><br><font color="#330099">جمعه 94/5/23</font><br>قزل (ورسدار) &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-IransansLight"> </font><font color="#FF0000">4</font> &nbsp;&nbsp; - &nbsp; &nbsp; <font color="#FF0000">5</font> &nbsp; شهدای پیرده &nbsp;<font color="#330099">ساعت 9صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">زنندگان گل:حامد حیدری4بار(قزل)</font><br><font color="#FF0000">مهدی مقیمی فر2بار</font><font color="#FF0000">- علی اکبر پرچ-مهدی نیلی- احسان شورونی(شهدای پیرده)</font><br></font>حسینیه قرچک &nbsp; <font color="#FF0000">2</font> &nbsp; &nbsp; - &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">0</font> &nbsp; &nbsp; انصارالحسین&nbsp; &nbsp;<font color="#666666"><font color="#330099">&nbsp;ساعت 11 صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> زنندگان گل: مجید حق بین-&nbsp;</font></font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#666666"><font color="#330099"><font color="#FF0000">مصطفی شورونی(قرچک)</font></font></font><br><font color="#330099">جمعه 94/5/30</font><br>شهدای پیرده&nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">1 </font>&nbsp;&nbsp; - &nbsp; <font color="#FF0000">0</font> &nbsp; حسینیه قرچک&nbsp; &nbsp;<font color="#330099">ساعت 9صبح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">زنندگان گل: اکبر شیرزاد دقیقه</font> <font color="#FF0000">93</font></font></font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">(شهدای پیرده)</span></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">قزل (ورسدار)&nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">2</font> &nbsp; &nbsp; - &nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">2</font>&nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp; <font color="#666666"><font color="#330099">ساعت 11 صبح&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">زنندگان گل:فرشید شورونی-</font></font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#666666"><font color="#330099"><font color="#FF0000">حامد شهاب(انصارالحسین)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حامد حیدری2بار(قزل)</font></font><br><font color="#330099"><br><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جدول رده بندی &nbsp;</font></font></font> <br><font size="2"><font color="#330099">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی تیم ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاظل گل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز</font><br><font color="#000066">1&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<br><font color="#000066">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسینیه قرچک &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp; <br><font color="#000066">3&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 <br><font color="#000066">4&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قزل (ورسدار) &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1<br><font size="3" color="#FF0000">طبق قوانین جدید روستا پیرده، از این پس درصورت تساوی امتیازات، 1- بازی رودرو&nbsp; 2- تفاضل گل&nbsp; 3- تعداد گل زده&nbsp; 4- تعداد کارت کمتر بررسی می شود.</font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font size="5" color="#009900"><br></font></font></font></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/49rf_img_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B8%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B4_%DB%B2%DB%B2%DB%B7.jpg" alt="" width="229" vspace="0" hspace="0" height="172" border="0" align="bottom"><br>&nbsp;<font size="5" color="#FF6600"><br>تیم شهدای پیرده برای دومین بار در جام یادواره شهدا روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید</font></font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="5" color="#FF6600"><br></font></font></font></font></div><div><font color="#FF0000" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">جدول گلزنان:</font><br style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#000000" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">حامد حیدری&nbsp; &nbsp; &nbsp;6گل</font><br style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><font color="#000000" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">مهدی مقیمی فر-علی اکبر پرچ- مهدی پرچ(انصار)- مجید حق بین&nbsp; 2گل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font style=""><font style=""><br><div style="text-align: right;"><font color="#ff6600" style="font-size: x-large;"><b>&nbsp;</b></font><font color="#ff6600" style="font-size: x-large;"><b>ترین های مسابقات</b></font></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large;">قوی ترین خط حمله: </span><font color="#000000" style="font-size: large;">تیم شهدای پیرده با 7 گل زده</font></div><font color="#FF0000" style="font-size: medium;"><font size="4">قوی ترین خط دفاع:&nbsp; <font color="#000000">تیم حسینیه قرچک با 1 گل خورده</font><br>ضعیف ترین خط حمله: <font color="#000000">تیم حسینیه قرچک با 3 گل زده</font><br>ضعیف ترین خط دفاع:&nbsp; <font color="#000000">تیم قزل (ورسدار) با 8 گل خورده</font><br>بهترین گلزن: <font color="#000000">حامد حیدری با 6 گل</font><font color="#000000"> از تیم قزل (ورسدار)<br><font color="#FF0000">بهترین بازیکن اخلاق</font>: صادق پرچ(شهدای پیرده)&nbsp; محمد سرگزی(انصارالحسین)&nbsp; حسن باهو(حسینیه قرچک)&nbsp;&nbsp; مجید پارسی نژاد(قزل)<br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></font>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><br><div align="center"><font color="#ff6600"><b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style=""><font face="Mihan-Iransans" style=""><font size="4" style=""><font style=""> اسامی بازیکنان</font></font></font></font></font></font></font><br></b></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;&nbsp; <font color="#003300">شهدای پیرده:</font></b><br><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-حسین پورسعیدی&nbsp; &nbsp;2-محسن پورسعیدی&nbsp; &nbsp;3-میرعلی پرچ</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; 4-سیدرضا موسوی &nbsp; 5-محمد پرچ &nbsp;&nbsp;</font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">6-عباسعلی پرچ&nbsp;&nbsp; 7-حسین پرچ&nbsp;&nbsp; 8-صادق پرچ&nbsp; &nbsp;9-حسن پرچ&nbsp; &nbsp;10-نورالله نیلی&nbsp;&nbsp; 11-مهدی نیلی&nbsp;&nbsp; 12-مهدی مقیمی فر&nbsp;&nbsp; 13-میثم محسنی نیا 14-امیر فیلی&nbsp; 15-اکبر شیرزاد 16-علی اکبر پرچ&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">17-عادل فیلی&nbsp;&nbsp; 18-مجتبی پرچ(فرزند خیرالله)&nbsp; &nbsp; 19-دکتر مهرداد پرچ<br><br></font><br><font color="#CC6600">قزل پیرده (ورسدار):</font><font face="Mihan-Iransans"><br>1-ابراهیم شورونی&nbsp;&nbsp; 2-محسن شورونی&nbsp;&nbsp; 3-حسین شورونی&nbsp;&nbsp; 4-علیرضا شورونی&nbsp;&nbsp; 5-محمد شورونی&nbsp;&nbsp; 6-محمدحسین پرچ&nbsp;&nbsp; 7-هادی پارسی نژاد&nbsp;&nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">8-سبحان پارسی نژاد&nbsp;&nbsp; 9-مجید پارسی نژاد&nbsp;&nbsp;</font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">10-حامد حیدری&nbsp; &nbsp;11-سامان دادرس 12-محمدرضا شورونی&nbsp; 13-مهدی آهنج&nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans"><br></font><br><font color="#009900">هیئت انصارالحسین سمنان: </font><br><font face="Mihan-Iransans">1-علی پرچ(فرزند رمضانعلی)&nbsp; &nbsp;2-محمد سرگزی</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 3-مجتبی پرچ(فرزند عوض محمد</font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">)&nbsp; &nbsp;4-کیکاووس کیانی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5-محمدجواد فیلی&nbsp;&nbsp; 6-قاسم بختیاری&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7-فرشید شورونی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8-سلمان چنگ زنان&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; 9-محسن کیانی&nbsp;&nbsp; 10-مجید علی اکبرزاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11-مهرداد فرشادفر&nbsp;&nbsp; 12-مهدی پرچ(فرزند اصغر)</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; 13-کامران دادیان &nbsp;&nbsp; 14-الیاس شورونی &nbsp; 15-حامد شهاب&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br><font color="#FF0000">حسینیه قرچک:</font><br><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;1-احمد حق بین&nbsp;&nbsp; 2-مجید حق بین&nbsp;&nbsp; 3-محمد باهو&nbsp;&nbsp; 4-امین باهو&nbsp;&nbsp; 5-احمد باهو&nbsp;&nbsp;</font></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;6-علی پرچ(فرزند رضا)&nbsp;</span><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">7-ابوالفضل باهو &nbsp; 8-حسن باهو &nbsp; 9-محمد مهشادان &nbsp; 10-مجتبی اسدی&nbsp;</font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;11-محمد شریفی &nbsp; 12-ایمان باقرنیا &nbsp; 13-محمد باقرنیا &nbsp; 14-مصطفی شورونی&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">15-محمدرضا پرچ &nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font color="#FF0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><font size="3"><font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; <br></font></font></font></font> </div> text/html 2015-01-23T17:13:31+01:00 pirdeh.mihanblog.com احسان شورونی حضور در مسابقات دهه فجر شهرستان فیروزکوه http://pirdeh.mihanblog.com/post/125 در مسابقاتی که در دی ماه در سطح شهرستان فیروزکوه برگزار گردید<br>و روستای پیرده نیز در این ذوره برای اولین بار شرکت نمود<br>که این مسابقات بین دهستان پشت کوه و بخش مرکزی شهراباد بود<br>تیم والیبال مقام اول<br>تیم فوتبال مقام دوم<br>مچ انداری :مثبت 80 مقام دوم <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منفی 80 مقام سوم<br>را کسب نمود<br><br> text/html 2013-09-09T03:41:23+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج اولین دوره مسابقات جام یادواره شهدا 1392 (سومین یادواره شهدا روستا پیرده) http://pirdeh.mihanblog.com/post/119 <br><font size="2" style="font-size: medium;"><font size="3"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"><font color="#663300">تیم شهدای پیرده در نخستین جام یادواره شهدا روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید<br></font></font></font></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font style=""><br><div style="text-align: center;"><font size="5"><font style="">&nbsp; &nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" color="#ff6600" style=""><b style=""> اسامی تیم ها</b></font></font></div></font><font size="2" style="font-size: medium;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>شهدای پیرده</b>&nbsp; <font color="#cc0000">&nbsp;(آزاد)</font></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;">2.&nbsp; &nbsp; <b>منتظران مهدی</b> <font color="#cc0000">(</font></font><font size="3"><font size="2" color="#cc0000"><font size="3"><font size="2">&nbsp;مقیم فیروزکوه</font></font>)</font><font size="2"><br>3.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><b style="">هیئت انصارالحسین</b> </font><font size="3"><font size="2"><font size="3"><font size="2">&nbsp;<font color="#cc0000">(مقیم سمنان</font></font></font><font color="#cc0000">)</font></font><font size="2"><br>4.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><b style="">ورسدار پیرده</b><font size="2"> (شیرمال ایمان)&nbsp; &nbsp; </font><font color="#cc0000" style="font-size: small;">(</font></font><font size="3"><font size="2"><font color="#cc0000"><font size="3"><font size="2">مقیم سمنان</font></font>)&nbsp; &nbsp;</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font style=""><br><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="3" style="font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#cc0000" style="font-size: 11px;"> </font><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#ff6600" style="">برنامه بازی ها</font></b></div></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><font color="#330099">92/6/8</font> &nbsp; </font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;منتظران مهدی&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> 2</font></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><font color="#330099">92/6/15 &nbsp; <br></font>&nbsp; &nbsp;ورسدار &nbsp;&nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;منتظران مهدی&nbsp; &nbsp; 3</font><div><font size="2" style="font-size: medium;"><br>&nbsp;&nbsp; انصارالحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 &nbsp; شهدای پیرده&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4</font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br><font color="#330099">&nbsp;92/6/22&nbsp; <br></font>&nbsp; ورسدار &nbsp;&nbsp; 3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;انصارالحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">2</font></font></div><div><font size="2" style="font-size: medium;"><font color="#ff0000"><br></font></font><font size="2" style="font-size: medium;">&nbsp; منتظران مهدی&nbsp; &nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</font><div><font size="2" style="font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;<font color="#cc0000">(در این مسابقه ، بعد از اینکه بازی یک بر صفر به سود تیم شهدای پیرده دنبال میشد، یک پنالتی درست برای تیم&nbsp; شهدای پیرده اعلام شد که با اعتراض شدید یکی از بازیکنان منتظران مهدی همراه بود .</font></font></div><div><font color="#cc0000"><font size="2" style="font-size: medium;">&nbsp;مجتبی اسدی بازیکن شهدای پیرده ، ضربه پنالتی را به بیرون زد تا اعتراض بازیکن منتظران مهدی به پایان رسد)<br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font></font><br><font style=""><font size="2" style="font-size: medium; color: rgb(51, 0, 153);">92/6/28 &nbsp; </font><font size="2" style="font-size: medium; color: rgb(51, 0, 153);"><br></font><font size="3"><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده&nbsp; &nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;ورسدار&nbsp; &nbsp; 2</font><font style=""><br></font></font></font><font style=""><br><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><b style=""><font size="3">جدول رده بندی</font></b></span></div></font><font size="2" style="font-size: medium;">شماره&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیم های شرکت کننده&nbsp;&nbsp;&nbsp; امتیاز&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاضل گل<br><br></font><font size="2" style="font-size: medium;">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> شهدای پیرده&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 1+</font><br></font><font size="2" style="font-size: medium;">2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#FF6666">انصارالحسین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1+<br><br></font></font><font size="2" style="font-size: medium;"><font color="#FF6666"><font color="#000000">3&nbsp; </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ورسدار&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0</font><br><br></font><font size="2" style="font-size: medium;">4<font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; </font><font color="#FF0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; منتظران مهدی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 2-</font></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبق قانون روستا پیرده، در صورت مساوی شدن امتیازات، 1-تفاضل گل2-گل زده 3-تعداد کارت کمتر بررسی می شود.</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><b style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans, serif; font-size: large; text-align: right;">ترین های مسابقات:</b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font><font size="2" style="font-size: medium;"><font color="#cc6600">بهترین بازیکن اخلاق:</font> &nbsp;&nbsp; احسان شورونی از تیم منتظران مهدی<br><br></font><font size="3"></font><font size="2" style="font-size: medium;"><font color="#cc6600">بهترین گل زن:</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهرداد فرشادفر با 4 گل زده<br><br></font><font size="3"></font><font size="2" style="font-size: medium;"><font color="#cc6600">بهترین تیم فنی:&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انصارالحسین<br><br></font><font size="3"></font><font size="2" style="font-size: medium;"><font color="#cc6600">بهترین تیم اخلاق:</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده</font></div><div><font size="2" style="font-size: medium;"><br></font></div><div><div><font style="font-size: medium;"><font color="#cc6600">پدیده مسابقات:</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مهران فرشادفر و اصغر اسفندیار از تیم انصار</font></div></div><div><font style="font-size: medium;"><br></font></div><div><font size="3"><br></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#993300" style=""><br><font size="4"><font color="#663300" style="">تیم شهدای پیرده در نخستین جام یادواره شهدا روستا پیرده به مقام قهرمانی رسید</font><br></font></font><br><br><br><br><br><div align="center"><b>تیم فوتبال منتظران مهدی(فیروزکوه)</b><br><br><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/001.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/001.jpg"><br><br><br><b>تیم فوتبال شهدای روستای پیرده</b><br><br><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/002.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/002.jpg"><br><br><br><br><b>تیم فوتبال هئیت انصارالحسین سمنان</b><br><br><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/003.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/003.jpg"><br><br><br><br><b>تیم فوتبال ورسدار</b><br><br><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/004.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/footbal/004.jpg"><br><br><div align="right"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600"><b>اسامی بازیکنان</b></font></font><br></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b>&nbsp;&nbsp; شهدای پیرده:<br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-حسین پورسعیدی&nbsp; &nbsp;2-محسن پورسعیدی&nbsp; 3-میرعلی پرچ&nbsp;&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">4-علی ذکریا نژاد&nbsp; &nbsp;5-احمد حق بین&nbsp; <br>6-جواد بهشتی &nbsp; 7-مجتبی اسدی&nbsp; &nbsp;8-محمد باهو &nbsp; 9-اکبر جعفری &nbsp; 10- امین باهو &nbsp; 11-احمد باهو&nbsp; <br>&nbsp;12-حسن باهو&nbsp; 13-علی پرچ (فرزند رضا) 14-مصطفی شورونی &nbsp; 15-سید مهدی حسینی&nbsp; &nbsp;16-رضا باهو</font></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">17- احسان حق پناه<br></font></font><br><b><font size="3" color="#FFFF33"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF9900"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">ورسدار سمنان:</font></font></font></b><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-هادی پارسی نژاد &nbsp; 2-مهدی پارسی نژاد &nbsp; 3-مجید پارسی نژاد &nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 4-فرشید شورونی <br>5-حامد شهاب &nbsp; 6-ایمان پرچ&nbsp; 7-مهدی پرچ(فرزند اصغر)&nbsp; 8-اکبر پرچ&nbsp; &nbsp; 9-مجید پرچ&nbsp;<br></font></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">10-سامان دادرس&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;11-علی پرچ(فرزند شیرافکن)&nbsp; &nbsp;12-کاظم دادیان &nbsp; 13-رضا احمدی&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><font color="#FF6600">&nbsp;منتظران مهدی (فیروزکوه):</font><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-احسان شورونی &nbsp; 2-مهدی آهنج &nbsp; 3-فرهاد پرچ(فرزند حسن)&nbsp;</font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; 4-فرشاد پرچ&nbsp; &nbsp;<br></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">5-حسین پرچ&nbsp;&nbsp;</span><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;6-صادق پرچ &nbsp; 7-علی پرچ &nbsp; 8-حسن پرچ&nbsp; &nbsp; 9-کیکاووس کیانی &nbsp; 10-عادل فیلی &nbsp; <br>11-امیر فیلی &nbsp; 12-مهدی نیلی &nbsp; 13-محمدجواد فیلی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14-محمدحسین پرچ &nbsp; 15-نورالله نیلی<br>16-مهدی مقیمی فر&nbsp; &nbsp;17-مجتبی پرچ(فرزند عوض محمد)<br><br></font></font><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><font color="#FF0000"><font color="#33CC00">هیئت انصارالحسین سمنان:</font></font></b></font></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><b><br></b></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">1-علی پرچ(فرزند رمضانعلی)&nbsp; &nbsp;2-مجید علی اکبرزاده &nbsp; 3-محسن کیانی&nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">4-مهرداد فرشادفر&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;</font></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">5-مهران فرشادفر</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">6-علی اکبر پرچ &nbsp; 7-اصغر اسفندیار &nbsp; 8-علیرضا کیانی &nbsp; 9-یاسر شورونی&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div align="right"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">10-محمد سرگزی&nbsp;&nbsp;</span><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;11-ستار شورونی &nbsp; 12-امید پرچ&nbsp; 13-فرزاد شورونی&nbsp; 14- فرشاد شورونی&nbsp; &nbsp;<br></font></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;14-حسین شورونی&nbsp; &nbsp;</span><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></font></font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">15-ابراهیم شورونی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;16-علیرضا شورونی&nbsp;&nbsp;</span></div><div align="right"><br></div><br><br></div> </div> </div></div> text/html 2013-03-26T08:46:08+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج سلام به سرزمین پدری و مادری ، سلام ... http://pirdeh.mihanblog.com/post/118 <p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد<br>برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت<br>روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد . . .</b></font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b></b></font><br></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%284%29.jpg"></a></p><div style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%285%29.jpg"></a></div><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img class="decoded" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2819%29.jpg" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2819%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%282%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%283%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><br></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%286%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%287%29.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><br></a></p><div style="text-align: center;"><a href="http://pirdeh.ir"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%281%29.jpg"></a></div> text/html 2013-03-26T08:38:42+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج خوبان هیچگاه از یاد و خاطر ما نخواهد رفت http://pirdeh.mihanblog.com/post/117 <strong></strong><div style="text-align: center;" align="baseline"><div style="text-align: center;"><strong>وقتی می رفتی گفتی؛ دوباره برمی گردم<br><br>بارون می خورد به شیشه، آروم آروم و نم نم<br><br>وقتی می رفتی گفتی؛ منتظرت بمونم<br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%288%29.jpg" align="absmiddle" border="0" height="291" hspace="0" vspace="0" width="436"><br><br>آسون بگیر دنیا رو، ساده ی مهربونم<br><br>گفتم بدون چشمات کار دلم تمومه<br><br></strong><br><img src="http://www.rahnamafar.com/ati/images/bita/sal91.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="413" hspace="0" vspace="0" width="303"><strong><br><br><br>تمام دلخوشی ها برای من حرومه<br><br>اما تا دنیا دنیاست به پای تو نشینم<br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2810%29.jpg" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br>حتی اگه نتونم خواب تو رو ببینم<br><br>خواب تو رو ببینم<br><br>اما تو وقتی رفتی آرزوهامو بردی<br><br>روزای آفتابیمو به دست شب سپردی<br>به دست شب سپردی<br><br>حالا یه آدم تنها با یه دلی شکسته<br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2812%29.jpg"><br><br>توی غبار چشمات به انتظار نشسته<br>به انتظار نشسته</strong></div><strong><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2815%29.jpg"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2813%29.jpg"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2814%29.jpg"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%289%29.jpg"></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><a href="http://pirdeh.IR"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2816%29.jpg"><br><br><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2817%29.jpg"></a><br><br><br><a href="http://pirdeh.IR"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/92/1%20%2818%29.jpg"></a></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 238);"><span style="text-decoration: underline;">روحشان شاد</span></span></strong></div><p></p><strong><a href="http://pirdeh.IR"></a></strong> text/html 2013-03-20T14:49:08+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج روستای پیرده در دانش نامه جهانی دارای شناسنامه شد. http://pirdeh.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;"><img src="http://negar.charchoob.com/wp-content/uploads/wikipedia-languages.jpg" alt="http://negar.charchoob.com/wp-content/uploads/wikipedia-languages.jpg" class="decoded" height="192" width="412"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ویکی‌پدیا دانش‌نامه‌ای جهانی</strong></span><br><br><div style="text-align: right;">روستای پیرده در دانش نامه جهانی دارای شناسنامه شد.<br>این دانشنامه که مرجع مهم برای دریافت مقالات و... در جهان برای دانشجویان و اساتید به چندین زبان زنده دنیا یاد می شود <br>نام روستای پیرده را در لیست خود اضافه کرد .<br>این برگ زرینی دیگر بر بزرگ مردان این تکه خاک هست .<br><div style="text-align: center;"><br></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/pirdeh.JPG" alt="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/pirdeh.JPG" class="decoded" height="201" width="303"></div></div></div> text/html 2012-06-23T08:29:24+01:00 pirdeh.mihanblog.com احسان شورونی برگزاری چهارمین همایش بزرگ پیاده روی http://pirdeh.mihanblog.com/post/112 چهارمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی اهالی روستای پیرده در مورخ 16/4/91 برگزار میشود<br>این پیاده روی در روز جمعه رآس ساعت 8"30 از روبه روی مخابرات به سمت بالا دشت برگزار میشود.<br>همچنین مسئولین برگزاری نیز مسابقات و جوایز بسیار نفیسی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است<br>لازم به زکر است در همین روز راس ساعت 14 مسابقه فوتبالی بین روستای پیرده و پیرده ای های مقیم سمنان برگزار میشود.<br><br> text/html 2012-04-27T02:11:06+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج عکس اردیبهشت 91 http://pirdeh.mihanblog.com/post/111 <CENTER> <P align=left>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 377px; HEIGHT: 263px" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206024.jpg" width=438 height=310></P> <P align=center><IMG src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206026.jpg" width=422 height=467></P> <P align=center><IMG src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206027.jpg" width=426 height=287></P> <P align=center><IMG src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206028.jpg" width=422 height=562></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 350px; HEIGHT: 287px" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206029.jpg" width=454 height=326></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 348px; HEIGHT: 288px" src="http://irancellia.persiangig.com/pirdeh/7-2-91/20120206032.jpg" width=456 height=346></P></CENTER> text/html 2012-03-03T06:26:56+01:00 pirdeh.mihanblog.com احسان شورونی پیش بینی وضعیت آب و هوای روستا http://pirdeh.mihanblog.com/post/86 <p align="center" style="color: rgb(51, 204, 255); font-size: medium; font-weight: bold; "><font color="#33ccff" size="3"><strong>سایت هواشناسی پیرده - پیش بینى شش روزه هواى پیرده،&nbsp;تهران&nbsp;</strong></font></p> <p align="center" style="color: rgb(51, 204, 255); font-size: medium; font-weight: bold; "><font color="#33ccff" size="3"><strong>برای دیدن وضعیت آب هوای روستای پیرده</strong></font></p><font><a title="" href="http://www.havairan.com/weather/Tehr%C4%81n/P%C4%ABrdeh" target="_blank" style="color: rgb(51, 204, 255); font-size: medium; font-weight: bold; "> </a><p align="center"><a href="http://www.havairan.com/weather/Teheran/P%C4%ABrdeh" target="_blank" title=""><b><font size="4" color="#003300">اینجا کلیک کنید</font></b></a></p><a title="" href="http://www.havairan.com/weather/Tehr%C4%81n/P%C4%ABrdeh" target="_blank" style="color: rgb(51, 204, 255); font-size: medium; font-weight: bold; "> </a></font><p align="center"><font color="#33ccff" size="3"><strong><font color="#000099" size="3"><strong><a title="" href="http://www.havairan.com/weather/Tehr%C4%81n/P%C4%ABrdeh" target="_blank"></a></strong></font></strong></font><font color="#000099" size="3"><strong><a title="" href="http://www.havairan.com/weather/Tehr%C4%81n/P%C4%ABrdeh" target="_blank">&nbsp;</a></strong></font></p> text/html 2011-12-06T08:01:06+01:00 pirdeh.mihanblog.com عسکری پرج بزودی دكل همراه اول در روستا نصب می شود http://pirdeh.mihanblog.com/post/108 <div style="text-align: center;"><img alt="http://www.irannaz.ir/user_files/L129408432879.jpg" src="http://www.irannaz.ir/user_files/L129408432879.jpg"><br><div style="text-align: right;"><br>همانطور که در جریان هستید آنتن دهی همراه اول در روستای ما&nbsp; امکان پذیر نیست اما با پیگیری هایی که&nbsp; از جانب مسئولین روستای ما صورت گرفت بزودی این مشکل برطرف خواهد شد .<br><br>&nbsp;ارتباط رسانی به روستاها با تأکید شخص رئیس جمهور و وزیر ارتباطات صورت گرفته، و علی رغم مشکلات بسیار زیادی که در مسیر ارتباط رسانی به روستاها وجود داشت، با همت کارشناسان و مدیران مخابرات استانی، طی آینده نزدیک، اهالی این روستاها از نعمت تلفن همراه بهره مند خواهندشد.<br><br>شایان ذکر است چندی پیش کارشناسان شرکت موبایل ایران&nbsp; برای تست آنتن دهی به روستا آمدند و در نقاط مختلف آزمایش كردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند كه باید دكل در روستا نصب شود و هم اكنون این امر در دستور كار این اپراتور قرار گرفته است امیدواریم تا هر چه زودتر این مهم نیز تحقق یابد&nbsp; .<br><br><br></div> </div>